Kim jest opiekun prawny?

Instytucja opiekuna prawnego została powołana, by osoba która z różnych względów nie może odpowiadać prawnie i dbać samodzielnie o własne interesy, nie musiała obawiać się naruszenia własnych dóbr materialnych i miała możliwość prowadzenia godnego życia. Opiekun to ktoś, kto w …

Gdy senior potrzebuje opieki

Sytuacja, w której najbliższy krewny w podeszłym wieku staje się niesamodzielny, wymaga niemal natychmiastowej reakcji. Trzeba się nim zaopiekować, co oznacza zwykle spore zmiany w życiu osoby, która takiej opieki się podejmie. Na szczęście może ona liczyć na darmowe wsparcie, …

Czym jest ubezwłasnowolnienie?

Na mocy przepisów polskiego prawa wszystkie osoby po ukończeniu 18. roku życia mają pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to nic innego, jak prawo do samodzielnego decydowania o sobie i swoim majątku. Osoba pełnoletnia może więc na przykład zawrzeć umowę …

Pozbawienie praw rodzicielskich

beach-323454_1280Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość pozbawienia obojga rodziców lub tylko jednego z nich władzy rodzicielskiej, gdy nastąpi zaniedbanie obowiązków wobec dziecka w sposób rażący. Przepisy wyróżniają trzy sytuacje, gdy może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej i są to

Alimentacja dzieci

family-100671_1280Polskie prawo rodzinne reguluje w swych przepisach problem regularnych, obligatoryjnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej. Obowiązek tych świadczeń może wynikać z tytułu pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny dotyczy zstępnych(czyli dzieci i wnuki) przed wstępnymi(rodzice lub dziadkowie), natomiast wstępnych przed

Wybór i zmiana nazwiska

Jakie nazwisko można wybrać po zawarciu związku małżeńskiego?

Zdarza się, że osoby planujące wejść w związek małżeński zastanawiają się nad wyborem nazwiska. Generalnie przyjęło się, że to żona przyjmuje nazwisko męża, jednak w ostatnich czasach często odchodzi się od tej …

Przemoc w rodzinie

1901681-przemoc-domowa-657-323Niejednokrotnie w informacjach telewizyjnych, czy w radiu słyszymy o kolejnych przypadkach przemocy domowej. Nieraz sami jesteśmy jej świadkami bądź niestety ale jej uczestnikami. Przemoc w rodzinie zagraża zarówno życiu, zdrowiu fizycznemu jak i psychicznemu. Ofiary przemocy boją się przyznawać. Jest …

Intercyza

Fotolia_11248409_Subscription_XLWe współczesnych czasach gdzie co trzecie małżeństwo kończy się rozwodem, związki partnerskie stają się coraz bardziej modne, małżeństwa zawierane są przez osoby w coraz późniejszym wieku – decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest decyzją trudną. Pojawia się wiele wątpliwości. Co …

Separacja, czy rozwód

sepaJednego dnia decydujemy się rozpocząć wspólne życie we dwoje. Czasem jednak po kilku latach lub nawet wcześniej występujące trudności i brak możliwości porozumienia mogą spowodować, że jedyną możliwością jaka nam pozostaje jest sąd. Tutaj w tej instytucji możemy wybrać jedną …