Zachowek w prawie spadkowym

paragraph-1005411_1280

paragraph-1005411_1280Zachowek w prawie spadkowym jest instytucją, która ma na celu ochronę najbliższych członków rodziny i zapewnić im udział w majątku spadkowym. Ustawa Kodeks cywilny w art. 991par. 1 wymienia osoby uprawnione do zachowku. Według tego przepisu osobami uprawnionymi do zachowku

Pozbawienie praw rodzicielskich

beach-323454_1280

beach-323454_1280Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość pozbawienia obojga rodziców lub tylko jednego z nich władzy rodzicielskiej, gdy nastąpi zaniedbanie obowiązków wobec dziecka w sposób rażący. Przepisy wyróżniają trzy sytuacje, gdy może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej i są to

Alimentacja dzieci

family-100671_1280

family-100671_1280Polskie prawo rodzinne reguluje w swych przepisach problem regularnych, obligatoryjnych świadczeń na rzecz osoby fizycznej. Obowiązek tych świadczeń może wynikać z tytułu pokrewieństwa, powinowactwa czy małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny dotyczy zstępnych(czyli dzieci i wnuki) przed wstępnymi(rodzice lub dziadkowie), natomiast wstępnych przed

Formy wypowiedzenia w prawie pracy

banner-949933_1280

banner-949933_1280Rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić w wyniku złożenia wypowiedzenia w odpowiedniej formie. Wypowiedzenie jest jednostronną czynnością prawną, której skutkiem jest rozwiązanie stosunku pracy. Wypowiedzenie regulują przepisy Kodeksu pracy.

Wypowiedzenie przede wszystkim musi być złożone w formie pisemnej. Forma ta musi